Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Ghid util privind inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari

8 sept.

Ghid util privind inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari

Inainte de a efectua orice operatiune intracomunitara, contribuabilii din Romania sunt obligati sa se inscrie intr-un Registru al Operatorilor Intracomunitari, in caz contrar riscand amenzi de pana la 5000 lei.
Registrul operatorilor intracomunitari cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile inregistrate normal in scopuri de TVA pentru intreaga activitate, precum si special pentru achizitii intracomunitare, persoane care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv:
a) livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania si care sunt scutite de taxa;
b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
c) prestari de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania;
e) achizitii intracomunitare de servicii efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA, de catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care beneficiarul are obligatia platii taxei.

Inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza la cererea contribuabililor inainte de a efectua operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute mai sus.
In Registrul operatorilor intracomunitari nu se inscriu:
-persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA normal sau special;
– persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA la cerere sau din oficiu, de catre organul fiscal;
– persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si/sau care are inscrise in cazierul judiciar infractiuni, in legatura cu oricare dintre operatiunile referitoare la livrari sau achizitii intracomunitare de bunuri si servicii.
Prin asociati si administratori se intelege asociatii si administratorii care detin minimum 5% din capitalul social al societatii. In cazul societatilor pe actiuni, inclusiv a celor in comandita pe actiuni, care au sediul activitatii economice in Romania, in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, se va prezenta cazierul judiciar al administratorilor.
Contribuabilii care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare trebuie sa solicite inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA.
Documente necesare
In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul (095) "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", iar in situatia in care se solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a unei societati comerciale, cererea de inregistrare se depune insotita de urmatoarele documente:
•certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor, in cazul societatilor pe actiuni, inclusiv al celor in comandita pe actiuni;
•certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor si ale asociatilor care detin minimum 5% din capitalul social al societatii, in cazul celorlalte forme de societati comerciale;
•certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte repartizarea capitalului social intre asociati, valabil la data depunerii cererii.

In cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori, contribuabilii trebuie sa prezinte documente eliberate de organele de urmarire penala, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile intracomunitare.
In cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori si s-a dispus trimiterea in judecata, contribuabilii trebuie sa prezinte documente eliberate de organele competente, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile intracomunitare.
In cazul in care in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni si/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni si/sau alte documente eliberate de organele competente, precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei generale a finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent,din care sa rezulte daca infractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile intracomunitare..

Organul fiscal analizeaza si dispune aprobarea sau respingerea cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu aprobarea ori respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.
Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii deciziei privind inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari. In cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede ca inregistrarea in scopuri de TVA devine valabila cu data de 1 a lunii urmatoare depunerii cererii de inregistrare, inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari opereaza cu data comunicarii deciziei, dar nu inainte de data inregistrarii in scopuri de TVA.
Contribuabilii au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei asociatilor si/sau administratorilor, sa anunte organul fiscal, prin depunerea unei noi anexe la cererea de inregistrare, insotita de cazierul judiciar al noilor asociati si/sau administratori.
Persoanele care nu figureaza in Registrul Operatorilor Intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar daca acestea sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 si 153 indice 1 din CF. Incepand cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informatii in domeniul taxei pe valoarea adaugata cu statele membre ale Uniunii Europene, sunt utilizate informatiile din Registrul Operatorilor Intracomunitari.
Astfel, persoanele deja inregistrate in scopuri de TVA care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare trebuie sa solicite inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari inainte de efectuarea respectivelor operatiuni.
Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza achizitii intracomunitare ce nu depasesc plafonul de 10.000 euro la cursul din data aderarii nu au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din CF si nici in Registrul Operatorilor Intracomunitari.

Radierea din registru

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA , inscrisi in Registrul operatorilor intracomunitari, se radiaza din acest registru:
a) la cererea contribuabilului;
b) din oficiu, de catre organul fiscal competent.

Pentru radierea la cerere din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul trebuie sa completeze formularul (095) "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari". Cererea se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii deciziei.
Organul fiscal competent radiaza, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari:
-persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente ;
-persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care in anul urmator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare;
– persoanele inregistrate normal sau special care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
– persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu oricare dintre operatiunile intracomunitare.

Efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul Operatorilor Intracomunitari fara a fi inscrise in acest registru, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei.