Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Sinteza legislativă: Cele mai importante noutăți legislative publicate în Monitorul Oficial în perioada 7 – 13 februarie 2022

 e-Factura & PFA: Potrivit OUG 130/2021, din iulie 2022, sistemul de stat de facturare electronică va deveni obligatoriu pentru toți contribuabilii care vând, în relația cu partenerii de afaceri (B2B), produse considerate de autorități ca fiind cu risc ridicat de fraudă și evaziune. Din moment ce legislația nu conține nicio excepție, inclusiv PFA-urile, II-urile și IF-urile vor trebui să folosească facturarea electronică dacă vând produse riscante.

 Oficial: Printr-un ordin al Fiscului oficializat recent, formularele 205 și 207 au fost modificate pentru a implementa unele noutăți la declararea veniturilor din dividende. Printre altele, a fost introdusă și noua regulă conform căreia declararea dividendelor distribuite și neplătite în anul distribuirii se face în anul următor distribuirii, nu în anul următor aprobării situațiilor financiare anuale.

 Sponsorizări: Începând de anul acesta, firmele aplică un mecanism modificat semnificativ atunci când vor să obțină credit fiscal pentru sponsorizările pe care le fac către ONG-uri. Specialiștii NOA au explicat, în cadrul unei conferințe de fiscalitate organizată de avocatnet.ro, cum se aplică noul sistem pentru obținerea creditului fiscal, cu exemple concrete.

 Formularul 230 pentru ONG-uri și unități de cult: Procedura prin care ajung în atenția ANAF formularele de redirecționare a unui procent de impozit trimise de persoanele fizice direct entităților nonprofit și unităților de cult pe care vor să le sprijine a fost ușor modificată. Iată care sunt noile reguli de depunere, în contextul trecerii la relația exclusiv online cu Fiscul.

 Prețurile de transfer, în vizorul ANAF: Numărul verificărilor care vizează prețurile de transfer a fost în continuă creștere în ultimii ani, iar 2022 nu va face excepție, această tematică de control fiind în continuare unul dintre principalele puncte de interes în cadrul inspecțiilor derulate de administrația fiscală. Iată, potrivit specialiștilor, ce pot face companiile pentru a gestiona riscurile fiscale ale tranzacțiilor intragrup.

 Reorganizarea COR, oficializată: Prin două acte normative recente, zeci de noi profesii au fost introduse în COR, iar procedura de actualizare periodică a ocupațiilor a fost simplificată. Astfel, au fost introduse în COR 69 de noi ocupații, dintre care peste jumătate la cererea utilizatorilor. Totodată, au fost eliminate 62 de ocupații care nu se mai practică.

 Protecția salariatelor însărcinate: Legislația muncii doar restrânge situațiile în care unei gravide i se poate înceta contractul individual de muncă, nu le exclude în mod absolut. În articol vă spunem cum se încheie relația de muncă cu o salariată gravidă și situațiile în care (nu) este posibil acest lucru.

 Concedierea salariatului pentru necorespundere profesională: Fără pregătire temeinică, decizia de concediere a unui salariat care dobândește o dizabilitate ce nu îi mai permite să își îndeplinească atribuțiile postului sau a unuia care nu mai corespunde profesional, fără a le oferi mai întâi posibilitatea mutării pe un alt post, riscă să fie anulată de instanță, cu obligația de reîncadrare și de plată a drepturilor salariale aferente. În articol vă spunem cum poate demonstra angajatorul că nu poate acorda alt loc de muncă salariatul care nu își (mai) poate îndeplini atribuțiile.

 Beneficii extrasalariale 2022: În contextul în care 2022 a venit cu modificări legislative în materia biletelor de valoare, vă prezentăm, într-un material de sinteză, ce noutăți se aplică anul acesta în cazul biletelor de valoare și altor sume pe care le pot acorda firmele în plus angajaților.

 Protecția mediului: Numărul punctelor de trecere a frontierei pentru transporturile cu deșeuri urmează să fie redus, prevede un proiect de ordin comun al Ministerului Mediului și Ministerului Afacerilor Interne. Mai exact, pentru a avea un control mai bun asupra fluxului de deșeuri, autoritățile propun reducerea numărului punctelor de frontieră prin care pot trece transporturile de deșeuri de la 77, câte sunt în prezent, la 15.

 CNCD: Firmele private nu pot fi acuzate de discriminare când nu răspund în maghiară unei petiții formulate în această limbă, potrivit unei hotărâri de acum câteva săptămâni a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, venită în urma sesizării că a primit răspuns în limba română la o reclamație făcută în limba maghiară unui angajat al unei benzinării.

Ministerul Finanțelor a decis completarea Codului Fiscal și a Legii contabilității

În urma consultărilor cu mediul de afaceri, Ministerul Finanțelor a lansat astăzi un proiect de modificare și completare a Codului Fiscal și a Legii contabilității. Dintre măsurile propuse spre adoptare, menționăm:

 • Revizuirea sferei de aplicare a nedeductibilității cheltuielilor înregistrate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit ca urmare a unor tranzacții efectuate cu o persoană situată într-un stat care este inclus în Lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. Regim fiscal specific se aplica doar statelor listate în anexa I.
  Măsura este corelată cu modul de implementare a măsurilor defensive de către celelalte state membre ale Uniunii Europene.
 • Clarificarea modului de determinare a ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală, în cazul entităților care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor atât pe teritoriul României, cât și în străinătate. Prin modificare se clarifică modul de stabilire a indicatorului cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții care cuprinde numai veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, precum și a indicatorului cifra de afaceri totală care cuprinde atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, cât și în afara României.
 • Clarificarea și reglementarea explicită a regimului fiscal aplicabil valorii nominale a tichetelor cadou primite de persoanele fizice care obțin venituri de natura salarială. În acest sens se precizeaza tratamentul fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate persoanelor fizice de către angajatori/plătitori, în afara evenimentelor menționate explicit de Codul fiscal;
 • Clarificarea tratamentului fiscal aplicabil avantajelor de natură salarială neimpozabile și care nu se cuprind în baza de calcul al contribuțiilor sociale în cazul celor primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget
  Măsura vizează neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul al contribuțiilor sociale a contravalorii serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnă, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora acordate de angajator, în măsura în care valoarea totală, într-un an fiscal, nu depăşeşte nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.
 • Se propune pentru anul 2021 ca termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale să fie până la data de 15 martie 2021, inclusiv. În cadrul aceluiaşi termen se propune pentru asociatul desemnat obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzător cotei de participare, conform contractului de asociere, după caz.
 • Reglementarea cadrului de aplicare a sistemului TVA la încasare în noile condiții prevăzute de Legea nr. 296/2020, respectiv prin raportare la noul plafon de 4.500.000 lei și cu posibilitatea exercitării opțiunii pentru aplicarea sistemului oricând în cursul anului, prin modificarea corespunzătoare a articolelor din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal care fac trimitere la vechiul plafon.
  Măsura elimină neclaritățile prevederilor legale pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.
 • Menționarea expresă în aria de aplicabilitate a prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 a unor categorii de entități. Această măsură asigură corelarea cu prevederile Codului fiscal, prin cuprinderea în aria de aplicabilitate a prevederilor legii contabilității a persoanelelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
 • Reglementarea, la nivelul legii contabilității, a categoriilor de informații care au caracter public, precum și a condițiilor în care Ministerul Finanțelor poate încheia protocoale având ca obiect transmiterea unor asemenea informații. Această măsură are în vedere operaționalizarea transmiterii de către Ministerul Finanțelor a unor date cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a ministerului, în baza unor protocoale de colaborare.

Proiectul poate fi consultat la rubrica Transparență decizională.

Sursa: Ministerul Finantelor

#COVID19 Condițiile oficiale pentru măsurile de sprijin IMM, plata șomajului tehnic și zilele libere pentru părinți pe perioada de urgență

Actele normative care reglementează sprijinul acordat de Guvern  IMM-urilor și angajaților în contextul crizei generate de pandemia  COVID-19 au fost publicate în Monitorul Oficial de astăzi, 21 martie  2020.

Programul IMM INVEST – împrumuturi pentru IMM

Conform OUG 29/2020, publicată astăzi, IMMurile vor putea beneficia  prin Programul IMM INNVEST de garanții de stat pentru una dintre  următoarele categorii de credite, după cum urmează:

 1. unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau  unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru,  garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent  de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele  și speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată  a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar  în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a  creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru  acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente  capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5.000.000  lei. Pentru creditele de investiții valoarea maxima a finanțării este de  10.000.000 lei. Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare  la data solicitării creditului garantat valoarea maxima a finanțării  pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi  calculata ca dublul  mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru  din balanțele lunare,
 2. una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru  finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și  speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum  90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare  maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum  1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei  finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor  aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita  pragurilor prevăzute anterior. Pentru microîntreprinderi sau  întreprinderile mici care nu au depus situații financiare la data  solicitării creditului garantat valoarea maxima a finanțării pentru  creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculata ca  dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele  lunare.

Amânări plata taxelor și impozitelor locale

Termenul de 31 martie pentru plata cu anticipație a  impozitului/taxelor pe clădiri, terenuri, mijloacele de transport se  prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

Amânări plata chiriei și utilități 

Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care  și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise  de autoritățile publice pe perioada stării de urgență decretate și care  dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei,  Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru  serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii  telefonice şi de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei  pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Șomajul tehnic

Pentru perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării  temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa  angajatorului, ca urmare a efectelor produse de COVID-19, indemnizațiile  de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul  asigurărilor pentru șomaj, dar numai mult de 75% din câștigul salarial  mediu brut (5.429 lei).

 Pot beneficia de aceste indemnizații salariații angajatorilor care fie:

 • întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de  autorități pe perioada stării de urgență decretate și dețin certificatul  de situații de urgență emis de Ministerul Economiei
 • reduc activitatea ca urmare a efectelor pandemiei și nu au  capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților  lor. În acest caz, angajatorii pot beneficia de plata indemnizației  pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de  muncă active la această dată. Angajatorii trebuie să depună o declarație  pe propria răspundere din care să reiasă ca au înregistrat o diminuare a  încasărilor din luna anterioară cu un procent de minimum 25% față de  media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 și nu au  capacitate financiară pentru a plăti toți salariații. Modelul de  declarație va fi disponibil urmare a unui ordin comun al ministrului  muncii și protecției sociale și al ministrului fondurilor europene.

Pentru acordarea acestor indemnizații, angajatorii trebuie să depună  electronic la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în raza  cărora își au sediul social o cerere însoțită de lista persoanelor care  urmează să beneficieze de această indemnizație. Acestea se depun în  luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Conform OUG  30/2020, plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru aceste  indemnizații se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor  și se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul  Fondurilor Europene.

Pentru aceste indemnizații calculul, reținerea și plata impozitului  de venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției  de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator din  indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj până cel  târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care se fae plata din  bugetul asigurărilor de șomaj.

Zile libere părinți 

Zilele libere plătite se acordă la cererea unuia dintre părinți  pentru zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență  decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor  școlare (următoare vacanță școlară este programată pentru 4 – 21 aprilie  2020). HG 217/2020 publicată astăzi prevede că pentru fiecare zi liberă  angajatorul acordă o indemnizației de 75% din salariul de bază, dar nu  mai mult de 75% din câștigul salariul mediu brut (5.429 lei).  Angajatorul va face această plată și o va solicita la decontare  electronic agenției pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază  teritorială își desfășoară activitatea. Decontarea se va realiza conform  hotărârii publicate astăzi în termen de 60 de zile calendaristice de la  data înregistrării cererii.

UPDATE: Termene depunere declarații fiscale

Deși inițial Ministrul de Finanțe anunțase că se prorogă termenul de  depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020 la 25 aprilie  2020, această facilitate nu a mai fost adoptată. Ministerul Finanțelor  Publice a anunțat astăzi că „s-a decis renunțarea la propunerea de  prorogare a termenului de depunere a declarațiilor”.

Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Monitorul Oficial (numerele 230, 231/21.03.2020)

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1007

Hotărâri ale Guvernului României


904. – Hotărâre
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1001

Acte ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale

976. – Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 996

Decizii ale Curții Constituționale

587. – Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III pct. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, precum şi ale art. 43 alin. (4) din Legea concurenţei nr. 21/1996, astfel cum a fost modificat prin art. III pct. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014

Hotărâri ale Guvernului României

884. – Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017-2019, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 988:

Acte ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale

1.375. – Ordin al ministrului sănătății pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 983

 • 249 – Lege pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • 1102 – Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 985

Hotărâri ale Guvernului României

867 – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 974

Legi și decrete

 • 241 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • 1040 – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative