Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Legea pentru vânzarea terenurilor agricole, în vigoare de la 1 februarie

3 feb.

Legea pentru vânzarea terenurilor agricole, în vigoare de la 1 februarie

Guvernul a aprobat printr-o Ordonanță de Urgență trecerea la noile reguli după 31 ianuarie iar articolul unic al noii legi este următorul: „Prin derogare de la prevederile tezei finale a alineatului (1) al articolului II din Legea nr. 175/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 741 din 14 august 2020, cererile depuse până la intrarea în vigoare a acesteia se supun legislației în vigoare la data depunerii lor. Contractele de vânzare se încheie în baza avizelor finale sau adeverințelor eliberate ca urmare a cererilor depuse până la data intrării în vigoare a Legii nr. 175/2020 și se supun legislației aplicabile la data depunerii cererilor.

Legea 17/2014, în vigoare, prevede că înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de preempțiune, în următoarea ordine: al coproprietarilor, al arendașilor, al proprietarilor vecini, al statului român, prin Agenția Domeniilor Statului, la preț și în condiții egale.

Noua lege a stabilit următorul drept de preempțiune: preemptori de rang I: coproprietari și rude până la gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv; preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță de vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii, preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării – preemptori de rang IV: tinerii fermieri; preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu- Șișeștiˮ și unitățile de cercetare dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Șişeşti” şi a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și Industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora, preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ- teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine; preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului.

Legea stabilește și condițiile cumulative pentru cumpărarea terenurilor agricole de către persoane fizice sau firme, în cazul în care nu este exercitat dreptul de preempțiune.

În baza noii legi se instituie și Registrul unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan, denumit Registru unic, care reprezintă sistem electronic, constituit pe baza datelor și informațiilor furnizate de către autoritățile administrației publice locale, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”.