Eliberare certificate

Aviz de forta majora

Avizul de forţă majoră este eliberat de către CCI Valcea firmelor şi altor organizaţii pentru a certifica manifestarea cazurilor de forţă majoră pe raza judeţului Valcea şi care au împiedicat îndeplinirea unor obligaţii contractuale.

Orice persoană juridică poate activa clauza de forţă majoră şi poate solicita un aviz de forţă majoră, în cazul în care nu îşi poate îndeplini obligaţiile contractuale asumate faţă de un partener, din cauza unui eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.

Avizul de fortă majoră emis de Camera de Comert şi Industrie reprezintă opinia acestei instituţii cu privire la situaţia de fapt expusă de către debitor, urmare a unei analize sumare.

Camera de Comert si Industrie Valcea are competenţa exclusivă de a aviza cazurile de forţă majoră petrecute pe raza judeţului Valcea.

Efectul principal al forţei majore este excluderea în totul sau în parte a răspunderii civile. Avizul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care invocă evenimentul de forţă majoră, în condiţiile în care evenimentul este generat de circumstanţe străine de voinţa părţii, nu poate fi retinută culpa părţii şi nu poate fi înlăturat de aceasta.

Printre evenimentele generatoare de forţă majoră enumerăm, cu titlu de exemplu, fără a limita însă, următoarele: calamităţi naturale, fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente, grevă, revoltă, stare de necesitate, embargou, închiderea porturilor maritime şi fluviale, restricţionarea circulaţiei şi a navigaţiei.

Camera de Comert si Industrie Valcea solicită petentului prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră. Avizul de fortă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

Acte ce vor fi depuse de petent:

 • Solicitare scrisă care să cuprindă descrierea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor evenimentului asupra relaţiei contractuale şi argumentele juridice care atestă legătura de cauzalitate între evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate faţă de partenerul contractual;
 • Solicitarea se poate depune in maxim 20 zile calendaristice de la producerea evenimentului de forţă majoră
 • Înscrisuri în susţinerea cererii, respectiv:
  • Contractul afectat de evenimentul de forţă majoră (sau cel puţin în extras: obiectul contractului, părţile, durata şi clauza de forţă majoră, astfel cum au înţeles părţile să o interpreteze) – copie certificata „conform cu originalul” si stampilata;
  • Atestări, certificate emise de alte autorităţi şi instituţii competente privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului – copie certificata „conform cu originalul” si stampilata;
  • Notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale – copie certificata „conform cu originalul” si stampilata;
  • Înscrisuri care să probeze legătura de cauzalitate dintre evenimentul invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate;
 • Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind veridicitatea informaţiilor furnizate – original. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comert şi Industrie Valcea.

În cazul în care, din documentaţia depusă, reiese că evenimentul se încadrează în categoria celor generatoare de forţă majoră, se va emite avizul de forţă majoră. Acesta va fi pus la dispozitia solicitantului, in original, numai dupa prezentarea dovezii achitării tarifului de emitere a avizului de forţă majoră:

 • Solicitantul este membru CCI Valcea - 3500 lei + deviz cheltuieli (daca este cazul)
 • Solicitantul nu este membru CCI Valcea - 4500 lei + deviz cheltuieli (daca este cazul)

Avizul de forta majora se elibereaza in termen de minim 10 zile si maxim 1 luna de la data depunerii cererii si inscrisurilor în susţinerea cererii. Daca sunt solicitate materiale suplimentare, termenul se stabileste de la data prezentarii acestora.

În cazul în care, din documentaţia depusă, reiese că evenimentul nu se încadrează în categoria celor generatoare de forţă majoră, se va emite adresa de înştiinţare privind neeliberarea avizului, cu explicitarea motivelor pentru care nu se eliberează avizul de forţă majoră, in termenul precizat mai sus.

Certificatul de origine a marfurilor

Camerele de Comerţ sunt abilitate să emită certificate de origine prin Legea 335/2007. Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional.

Documentele sunt completate de către exportator sau agentul său şi certificate de către un organism emitent (Camere de Comerţ), care atestă că marfurile de export, au fost în întregime produse, fabricate sau prelucrate într-o anumită ţară, potrivit regulilor Kyoto.

Certificatele de origine se pot emite atât pentru exportul românesc direct, cât şi pentru implementarea proiectelelor finanţate prin programele de finanţare externă.

Certificatul de origine este folosit la exportul definitiv de bunuri şi atestă originea acestora reprezentând o etapă premergătoare stabilirii taxelor vamale de import. Un bun are originea într-o anumită ţară dacă este obţinut integral, fabricat sau prelucrat în respectiva ţară într-o proporţie semnificativă.

Procedura de obtinere, termeni si conditii de utilizare

La eliberarea certificatul de origine, Camera de Comert si Industrie Valcea solicită exportatorului român următoarele documente:

 • completarea unui formular de cerere (pus la dispoziţie de CCI Valcea, completat şi tipărit de exportator)
 • declaraţia de origine
 • factura externă
 • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului
 • acreditiv şi/sau contract
 • împuternicire/delegaţie
 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişă tehnologică a produsului etc.

La eliberarea certificatelor de origine necesare firmelor care derulează proiecte cu finanţare externă, se solicită în plus contractul de finanţare (încheiat între beneficiarul final şi autoritatea de finanţare).

Toate documentele se depun în original sau copie conform cu originalul (după caz).

Tarife de eliberare certificate de origine:

 • pentru membri CCI Valcea - 300 lei + TVA
 • pentru nemembri CCI Valcea - 365 lei + TVA

La cerere se vizeaza si facturile externe pentru care tariful este de 72 lei + TVA